Logo vereniging Vrienden van de Biltse Duinen


Sinds 1 januari 2019 heeft de vereniging een nieuwe website:

http://vriendenbiltseduinen.simpsite.nl/vereniging

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is over enkele maanden niet meer beschikbaar.


Het natuurgebied De Biltse Duinen was tot 2006 in bezit bij de busmaatschappij Connexxion of haar voorgangers. Het is uitsluitend gebruikt als wandelgebied door omwonenden. In de periode van 1986 tot 2005 stond dit gebruik tijdlang ter discussie vanwege de plannen tot uitbreiding van de golfbaan. In 2005 is politiek besloten om het gebruik als openbaar wandelgebied zwaarder te laten wegen dan de aanleg van een golfbaan. Vrijwel in dezelfde periode werd het besluit tot privatisering van de busmaatschappij Connexxion bekend, met als gevolg dat dit natuurgebied in de verkoop werd gebracht.

Voor de bewoners en het bestuur van de gemeente en de provincie was dit een alarmerende ontwikkeling. De ongerustheid blijkt terecht als in 2006 blijkt dat De Biltse Duinen is opgedeeld onder zes nieuwe eigenaren.

  • 40 are in bezit van aan G. Peek Bosuillaan in Bilthoven (nr. 4929)
  • 7,7 hectare in bezit van Fortis ASR Verzekeringen N.V. (nr. 4928)
  • 32 are in bezit van Tennisclub Bilthoven (zie *, nr 4918)
  • 4,5 hectare in bezit van Mevr. M.A. Wouterse en R.A. de Blécourt (nr 4925)
  • 4,3 hectare in bezit van W. van Rootselaar (nr 4926).
  • 11,2 hectare in bezit van Boon en Kroon (Q&Q B.V., nr 4927)                 

Het resultaat hiervan is op bijgevoegde kadasterkaart in beeld gebracht (situatie 2007).

Kaart Kadaster

 

De Vrienden hebben samen met het IVN, het initiatief genomen om het gebied aan te wijzen als gemeentelijk landschapsmonument (oktober 2009 aangenomen door gemeenteraad). Met subsidie van provincie en gemeente, én met geld bijeengebracht door donoren van het Utrechts Landschap en de bewonersgemeenschap, zijn delen teruggekocht en overgedragen aan het Utrechts Landschap.


Overzicht grondtransacties.

De verkoop van de grond van Connexxion

Op 31 maart 2006 kochten Evert Kroon en de plaatselijke makelaar Guus Boon, die samen “Q en Q Investments” hadden opgericht, 20 hectaren van de Biltse Duinen. Op dezelfde datum werdt hiervan 4,5 hectare (nummer 4925) en 4,3 hectare (nummer 4926) doorverkocht aan twee bewoners, De Blécourt en van Rootselaar, aan de Biltse weg in Bosch en Duin.

Overheid gaat grond terugkopen.

De resterende 10,3 hectaren van Q en Q Investments zijn in 2008 weer teruggekocht door de overheid. Hiermee is een begin gemaakt met het veiligstellen van de Biltse Duinen door samenwerking van provincie en gemeente. De grond is eerst aangekocht door “Bureau Beheer Landbouwgronden” en in december 2008 overgedragen aan Utrechts Landschap.

Opening wandelpad en overdracht van perceel grond!

Op 24 september 2009 was een feestelijke bijeenkomst voor de natuurbescherming van de Biltse Duinen. De aanleiding was:

  • de overdracht van het perceel 4929 (grenzend aan de tuin van de heer Peek in de Bosuillaan) door de "Stichting Mens en zijn Natuur" aan het Utrechts Landschap. De stichting had dit gekocht van Peek die zijn tuin wilde vergroten;
  • deze stichting vierde haar eerste lustrum;
  • het IVN had een gemarkeerd natuurpad aangelegd.

Bij dit feest waren aanwezig gedeputeerde Krol, wethouder Ditewig, rentmeester Glastra van het Utrechts Landschap, voorzitter Zuidema van Stichting Mens en Natuur en het bestuur van de Vrienden van de Biltse Duinen en het IVN.

Aankoop grond, opening natuurpad en lustrum stichting

Utrechts Landschap koopt deel Biltse Duinen in juni 2009!

Eind juni 2009 kocht het Utrechts Landschap het bosgebied rond de weilanden van de Molshoop en de beukenlaan (perceelnummer 3941). Dit gebied was 18,9 ha groot, waarvan 16,8 ha is aangekocht door het Utrechts Landschap. Dit bos was in bezit van de familie Vroegindewei. Deze aankoop is tot stand gekomen met steun van de provincie Utrecht en bemiddeling van de gemeente De Bilt.

Utrecht Landschap verwerft acht hectaren (perceel 4928) van ASR Verzekeringen B.V. Feest met de kinderen vanwege de aankop van grond

Foto H. Niezen

Het perceelnummer 4928 dat in bezit van ASR was, werd maandag 28 februari 2010 feestelijk overgedragen aan het Utrechts Landschap. Een groot deel van het geld, €85.000 (!!!), was bijeen gebracht door donoren van het Landschap en door de plaatselijke bevolking, waarvoor veel dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft. Om dit te vieren waren veel kinderen van lagere scholen in de gemeente aanwezig.

 De feestelijke overdracht

Bij de feestelijke overdracht waren ook de medefinanciers van deze aankoop aanwezig. Van links naar rechts: Roeland van Vledder (ASR), Arie-Jan Ditewig (wethouder de Bilt), Bart Krol (gedeputeerde provincie), Floris Zuidema (Mens en zijn Natuur) en Marco Glastra (directeur/rentmeester Utrechts Landschap).

De reeks van aankopen is een fantastisch resultaat want hiermee is een aaneengesloten gebied van bijna 38 hectaren in het bezit van Utrechts Landschap gekomen. De vereniging Vrienden van de Biltse Duinen heeft hiermee na 23 jaar, samen met het IVN, de NMU, vele burgers van deze gemeente (jong en oud) en de medefinanciers hierboven op de foto' een belangrijke mijlpaal gehaald. Dank voor al uw steun!