Logo Vrienden van de Biltse Duinen

Sinds 1 januari 2019 heeft de vereniging een nieuwe website:

http://vriendenbiltseduinen.simpsite.nl/vereniging

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is over enkele maanden niet meer beschikbaar.


Houtwallen verwijderd!!

Houtwallen verwijderd

In de week van 19-23 oktober 2015 zijn de houtwallen opgeruimd. Ook de stapel takken en stammen bij de ingang vanaf de Julianalaan is opgeruimd. In juni 2015 had de meervoudige raadskamer geoordeeld dat de houtwallen niet toegestaan waren. Daarop hebben de eigenaren de houtwallen weggehaald. De Vrienden van de Biltse Duinen zijn blij dat deze houtwallen eindelijk zijn verwijderd, nadat deze houtwal in 2008 was aangelegd, heeft het dus heel lang geduurd. 

Overzicht van ontwikkelingen houtwallen

Uitspraak rechtszaak: houtwallen zijn onacceptabel!

 Vrouwe Justitia op bezoek

Op 18 maart 2015 vond de rechtszaak plaats bij de Rechtbank Midden-Nederland over de houtwallen en het plaatsen van een hek. De rechtbank heeft op 2 juni uitspraak gedaan. Feitelijk waren het 3 rechtszaken:

  • de heer W. van Rootselaar (1) en de heer De Blécourt en mevrouw De Blécourt-Wouterse (2) tegen de provincie vanwege de weigering om een ontheffing te geven voor de houtwal
  • de heer Van Rootselaar tegen de gemeente vanwege de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een hekwerk van 1,30 m hoog (3).

De rechters oordeelden dat de provincie terecht heeft geweigerd om de ontheffing te verlenen. Eén van de argumenten van het arrest: de visueel landschappelijke waarden worden in de visie van Gedeputeerde Staten door de houtwallen van eisers onaanvaardbaar aangetast en verstoord, nu deze houtwallen het landschap vergaand verrommelen en steeds verdergaande versnippering veroorzaken van grote eenheden van deze gave bos- en stuifzandgebieden. De rechtbank oordeelde dat dit standpunt niet onredelijk is.

De rechters oordeelden ook dat de gemeente de Bilt terecht de aanvraag voor een hekwerk heeft geweigerd. Belangrijke argumenten zijn dat in het gemeentelijk bestemmingsplan, het landschapsmonument en de Monumentenverordening een hekwerk niet is toegestaan. De bospaden in het gebied zijn opgenomen als bestemming “Wegen I”, waarop niet mag worden gebouwd. Het bos heeft bestemming “Bos”, waarbij een hekwerk strijdig is met het behoud en herstel van de natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

De rechtszaak werd gehouden door 3 bestuursrechters van de rechtbank Midden Nederland. Dit waren mevrouw van Amstel, mevrouw Braecken en de heer Schueler. Voorafgaand aan de rechtzitting hebben de rechters met de eisende partij, de advocaten van gemeente en provincie en met ons (Peter en John) een ochtendwandeling gemaakt door de Biltse Duinen. Onder aanvoering van eigenaar Van Rootselaar zijn alle belangrijke plekken bezocht. De advocaat van de gemeente was mevrouw K. Hoogenboom  en de advocaat van de provincie was de heer H.J.S. Heite. 

Uitspraak rechtbank downloaden

Wat eraan vooraf ging: Rechtbank Utrecht 20 juni 2013

Op 20 juni 2013 heeft bij de rechtbank Utrecht de behandeling plaats gehad over de Biltse Duinen van het beroep van De Blécourt en Van Rootselaar tegen de afwijzing van de provincie om een perceelbegrenzing met houtwallen toe te staan.

Bestuursrechter mw. Mr. V. van Amstel memoreerde dat deze zaak van de Biltse Duinen al sinds 2011 speelt, en uitzonderlijk complex bleek te zijn. In de historie van de rechtbank Utrecht was er niet eerder een dergelijk moeilijke zaak aan de orde geweest. Bovendien speelt mee dat sinds kort de gemeente De Bilt ook een mediation traject heeft opgestart om dit probleem via overleg tussen partijen te doen oplossen.

Zij vroeg aan mw. mr. K. Betten als woordvoerder van de provincie Utrecht, en aan ons als belanghebbende bewonersvereniging, te reageren op de denkbeeldige uitspraak dat de houtwallen wel (Sic!) mogen blijven. Mw.  Betten verklaarde dat de provincie dan beroep gaat aantekenen bij de Raad van State wegens strijdigheid met de verordening Natuur en Landschap.

Voor ons “Vrienden” was een dergelijke uitkomst onvoorstelbaar, ook omdat dit volstrekt onverenigbaar zou zijn met de bevestigde status van de Biltse Duinen als landschapsmonument (zie de uitspraak van de Raad van State op 9 januari 2013).

Na een peiling van de overige partijen, en een schorsing voor intern beraad van twintig minuten, stelde mw. Van Amstel dat deze uiterst complexe zaak rond de Biltse Duinen niet wordt opgelost met een uitspraak over de houtwallen. Immers de partijen die geen vrede kunnen hebben met een oordeel over de houtwallen hebben al aangegeven toch weer in beroep te gaan. Daarom is besloten de mogelijkheid te bieden dat partijen samen via het mediation traject er uitkomen. Dat de provincie Utrecht als primair belanghebbende partij hierbij niet betrokken is bleek voor deze bestuursrechters geen punt van overweging te zijn.

Eerdere rechtszaken:

Bij een eerdere rechtszaak over de houtwallen waren wij niet uitgenodigd. Bij die zitting is een opdracht aan bureau STAB gegeven om uit te zoeken of de Biltse Duinen een actief stuifzand is. De Biltse Duinen is geen actief stuifzand, dus daar bracht het rapport niets nieuws. Een eerdere rechtszaak was bij de Raad van State die het na opening direct terug stuurde naar de Rechtbank Utrecht. 

 

Lange procedure

In 2008 zijn de eerste versperringen met boomstammen aangelegd. Sindsdien zijn er diverse pogingen om deze blokkades te verwijderen. Zie:

- Kamervragen D66

- Brief Provincie over opruimen houtwal en toegang vanaf Volle Potvisch