Logo Vereniging Vrienden van de Biltse Duinen


Sinds 1 januari 2019 heeft de vereniging een nieuwe website:

http://vriendenbiltseduinen.simpsite.nl/vereniging

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is over enkele maanden niet meer beschikbaar.


Uitspraak Raad van State: Biltse Duinen blijft landschapsmonument!

De Raad van State heeft op 9 januari 2013 uitspraak gedaan in de beroepszaak van de gemeente De Bilt. Dit betrof het beroep tegen het oordeel van de rechtbank Utrecht waardoor de status van gemeentelijk landschapsmonument voor de Bitse Duinen was komen te vervallen.

De gemeente, en indirect dus ook de Vrienden, zijn door de Raad van State in het gelijk gesteld. De gronden voor de aanwijzing zijn juist en terecht bevonden. Het oordeel van de bestuursrechter (rechtbank Utrecht) is dientengevolge nietig verklaard! Daarmee is de Biltse Duinen het eerste gemeentelijk landschapsmonument in Nederland.

Artikel in vakblad De Levende Natuur

Als een natuurgebied alleen vanwege financiële overwegingen wordt gekocht, zijn er risico’s voor natuur en recreatie. De vraag is of de bestaande beleidsinstrumenten voldoende zijn om de kwaliteit van natuur en landschap en de openluchtrecreatie van een dergelijk natuurgebied te beschermen. De Biltse Duinen is het eerste gemeentelijk landschapsmonument van Nederland. De "Vrienden" hebben de eigen ervaring in deze publicatie (november, 2013) beschreven om de oplossingsrichting onder de aandacht van een breed publiek te brengen.  Downloaden artikel (4 Mb).

Landschapsmonument opgenomen in bestemmingsplan

Op 19 december 2013 werd het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. In het bestemmingsplan zijn de bepalingen van het landschapsmonument opgenomen, zoals behoud van de huidige paden en wegen en geen afrasteringen, de zandverstuivingen en het bosgebied moeten behouden blijven. Christiaan van Nispen tot Sevenaer had een motie ingediend om de natuurwaarden op het gebied van de tennisbaan te behouden. De tennisclub wil uitbreiden, maar dat mag niet ten koste gaan van de bestaande stuwwal. De gemeenteraad steunde dit voorstel unaniem; de eerste toets voor het landschapsmonument.

Lange procedure.

De hele procedure heeft heel lang geduurd door de bezwaren van de eigenaren tegen het gemeentelijk beleid. Wij hebben in 2006 de aanvraag tot landschpamonument gedaan, in januari 2013 was de uitspraak van de Raad van State. Zie:

-          overzicht procedure tot landschapsmonument

-          besluit gemeente aanwijzing landschapsmonument

 

Gemeentelijk landschapsmonument