Logo Vrienden van de Biltse Duinen

Sinds 1 januari 2019 heeft de vereniging een nieuwe website:

http://vriendenbiltseduinen.simpsite.nl/vereniging

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is over enkele maanden niet meer beschikbaar.Mediation beëindigd.

De bemiddelingspoging die op initiatief van  de gemeente De Bilt in september 2012 is opgestart, is in juni 2014 afgesloten zonder dat de deelnemers tot overeenstemming zijn gekomen. De tegengestelde belangen tussen enerzijds de twee boseigenaren en anderzijds hun buurtgenoten in breder verband, betrof de toegang tot het particuliere bos in dit deel van de Biltse Duinen.

De bemiddelingspoging had tot doel om een oplossing te bereiken die handhaafbaar is en waarmee de maatschappelijke rust kan worden hersteld.

De vereniging “Vrienden van de Biltse Duinen” heeft het standpunt naar voren gebracht dat de vrije toegang tot de Biltse Duinen gedurende meer dan dertig jaar bestaat, en daardoor als een gevestigd belang beschouwd dient te worden.  Deze vorm van gebruik is conform het bestemmingsplan en is ook door de toenmalige eigenaar “Connexxion” erkend, toen de uitbreiding van het golfpark in 2005 was komen te vervallen. De bestemming van het gebied is altijd al bos en openluchtrecreatie geweest. Dit gegeven is nader bekrachtigd in het vorig jaar vastgestelde Bestemmingsplan en in het Landschapsmonument.

De Vrienden hebben gedurende de mediation driemaal een voorstel gedaan. De eigenaren hebben in de laatste vergadering hun plan ingediend. Beide eigenaren ervaren de aanwezigheid van wandelaars op hun grond als een ongewenste inbreuk op hun privacy.

Het plan van de eigenaren is niet acceptabel omdat:

  • het plan strijdig is met het bestemmingsplan, het Landschapsmonument en de Visie Biltse Duinen van Gemeente De Bilt en Utrechts Landschap.
  • de zandverstuiving achter een hek verdwijnt.
  • de beoogde oplossing van de eigenaren ver af staat van de wensen van onze leden, ondanks herhaalde pogingen van het bestuur om tot een schikking te komen.
  • de aanleg van de geopperde derde zandverstuiving buitensporig is aangezien circa 400 m3 humus moet worden afgevoerd (Dit zijn 40 vrachtwagens van 10 ton; zo'n omvangrijk transport kan niet zonder grote vernieling van het bos).
  • het geen enkel uitzicht biedt op een duurzaam herstel van de rust in dit gebied.

In het mediation proces hebben de “Vrienden van de Biltse Duinen” laten zien dat er begrip is voor de belangen van de eigenaren. De voorgestelde concessies waren vergaand, aangezien het gebied is gekocht als bosgrond met recreatief medegebruik en het plaatsen van hekken niet is toegestaan. De eigenaren hebben slechts één voorstel ingediend waarin zij de zandverstuiving willen omheinen om deze als deel van hun tuin te gebruiken. Dat is niet acceptabel en ook strijdig met het vigerend  Bestemmingsplan, het  Landschapsmonument en beheers- en beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de “Visie Biltse Duinen”.

Verslag van de mediator

Samenvatting van de visie van het bestuur op de mediation

Visie Biltse Duinen van het Utrechts Landschap