Sinds 1 januari 2019 heeft de vereniging een nieuwe website:

http://vriendenbiltseduinen.simpsite.nl/vereniging

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is over enkele maanden niet meer beschikbaar.


Feest bij de aankoop van het bos!De Vrienden van de Biltse Duinen is een bewonersvereniging die zich inzet voor het behoud van de Biltse Duinen. De vereniging is in 1988 opgericht. Wij beogen:

 • De Biltse Duinen en de bossen rond de Molshoop open te houden voor wandelaars. 
 • Het bos schoon en veilig te houden voor recreanten.
 • De huidige bestemming te handhaven.
 • Het gemeentelijke en provinciale beleid betreffende natuur en recreatie uit te (laten) voeren.

De vereniging is opgericht naar aanleiding van plannen om de bestaande golfbaan uit te breiden in de Biltse Duinen. Na vele jaren is dit voorstel eindelijk van de baan. Echter, in 2006 is het gebied verkocht aan verschillende eigenaren. Nu is het grootste deel van de Biltse Duinen veilig gesteld en in eigendom van het Utrechts Landschap. Echter twee nieuwe landgoed eigenaren hadden de toegang tot hun gebied (samen 9 hectare) belemmerd met een kilometer lange stort van boomstammen en kluiten. Deze maatregelen hebben geleid tot grote maatschappelijke verontwaardiging, verschillende (juridische) procedures tussen de eigenaren en de provincie of de gemeente en een mediation sessie. Deze mediation is zonder overeenstemming beeindigd, maar de rechtzaken over de houtwallen en het landschapsmonument hebben we gewonnen. De houtwallen zijn eind oktober 2015 verwijderd!

Actueel:

 • Hoorzitting bij de provincie op 9 maart, 12.45.
 • Wederom bomen neergehaald en pad geblokkeerd
 • Nieuwe plan voor hekwerk & krantenartikel
 • Bosonderoud
 • Houtwallen weg
 • Rechtszaak
 • Mediation
 • Landschapsmonument: artikel in De Levende Natuur

Hoorzitting bij Provincie Utrecht over recente blokkades

Op donderdag 9 maart was een hoorzitting gepland bij de provincie Utrecht. De hoorzitting is omdat grondeigenaar Van Rootselaar het niet eens was met de dwangsom die de provincie hem wil opleggen voor toekomstige overtredingen. De dwangsom heeft tot doel dat Van Rootselaar zijn zorgplicht nakomt. De vereniging de “Vrienden” was als derde partij aanwezig omdat de provincie haar besluit heeft genomen na ons verzoek om handhaving in 2016.

In de zomer van 2016 waren op het terrein van de heer Van Rootselaar in de Biltse Duinen weer bomen omvergehaald en waren paden geblokkeerd. Deze nieuwe versperringen waren strijdig met de uitspraak van de Rechtbank Utrecht in 2015 over de houtwallen en strijdig met de afspraken met de provincie over het storten van hotafval. Wij hadden de provincie daarna verzocht te handhaven. Vanwege de vaststelling dat eigenaar Van Rootselaar telkens weer nieuwe versperringen meent te kunnen oprichten, wil de provincie hem nu een dwangsom opleggen voor elke toekomstige overtreding.

Het bestuur was bij deze zitting aanwezig en kreeg het woord om haar zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur pleitte ervoor dat de voorgestelde maatregel gerechtvaardigd is. 

De uitslag is dat het storten van houtafval is verboden en dat de paden moeten worden hersteld. Op het wederom blokkeren van de paden staat nu een dwangsom.


Wederom bomen neergehaald en pad geblokkeerd (18 juli 2016)

In de Biltse Duinen zijn weer paden geblokkeerd met omver geduwde en omgezaagde bomen. Sommige bomen zijn met kluit en al uit de grond getrokken en midden op de paden gelegd. Ook zijn op een paar plaatsen het pad vernield, kuilen gegraven en drempels op geworpen. Deze vernieling is strijdig met het landschapsmonument. De provincie heeft handhavend opgetreden en een dwangsom opgelegd om de stammen te verwijderen. 

Blokkade van pad met uit de grond getrokken bomen


Paden omgewoeld en wortelkluiten versperren het pad

Nieuw plan voor hekwerk

De eigenaren van de 2 percelen bos hebben de gemeente benaderd voor een stalen hekwerk om hun terrein. Dit hekwerk willen ze hebben om het gebied af te sluiten voor wandelaars. Zij vinden dat hun gevoel van privacy wordt aangetast als wandelaars achter hun tuin door het bos lopen.

Wij vinden dit een onacceptabel voorstel en strijdig met de uitspraak van de Rechtbank Utrecht en de regels ten aanzien van het landschapsmonument. De Rechtbank Utrecht had de vorige aanvraag afgewezen, daarom begrijpen wij niet dat de eigenaren nu een nieuwe aanvraag hebben ingediend. Met deze nieuwe aanvraag laten de eigenaren zien dat zij de uitspraak van de Rechtbank Utrecht en de eisen van het landschapsmonument niet accepteren.

De gemeente heeft dit verzoek afgewezen, een stalen hek in het landschapsmonument is ontoelaatbaar!

Wij hadden, voorafgaand hieraan, al van de gemeente een verzoek gekregen voor een vervolg van de mediation. Wij zijn hier niet op ingegaan, omdat de mediation niets had opgeleverd en de gemeente veel geld heeft gekost. Ons voorstel is om deze zaak voor te leggen aan De Rijdende Rechter omdat: 

 • de kwestie zich voort sleept en dient te worden beëindigd;
 • dit is niet slechts een particuliere aangelegenheid, maar vooral ook een publieke zaak;
 • de oplossing dient te steunen op een gezaghebbende uitspraak, die publiekelijk wordt gedaan;

Op dit voorstel hebben wij nog geen reactie gehad. 

Recente krantenartikelen:

  

Bosonderoud

Het Utrechts Landschap voert nu onderhoud uit in de Biltse Duinen. Om meer verscheidenheid te krijgen in het bos, wordt bos gedund, de Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en een deel van de grove dennen worden gekapt en de boomstammen worden afgevoerd. De takken blijven in het bos liggen. Nu komt er weer zonlicht op de grond, zodat daar nieuwe opslag kan komen. Het Utrechts Landschap is hier een paar jaar geleden begonnen met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers, zodat die nu voor een groot deel is verdwenen uit het bos. De boswachter Martijn Bergen heeft donderdag 28 januari aan een grote groep uitgelegd hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij zijn blij met dit onderhoud, de Biltse Duinen worden gevarieerder. 

 Excursie met de boswachter


Houtwallen weg!!

In de week van 19-23 oktober 2015 zijn de houtwallen opgeruimd. Ook de stapel takken en stammen bij de ingang vanaf de Julianalaan is opgeruimd. In juni 2015 had de meervoudige raadskamer geoordeeld dat de houtwallen niet toegestaan waren. Daarop hebben de eigenaren de houtwallen weggehaald. De Vrienden van de Biltse Duinen zijn blij dat deze houtwallen eindelijk zijn verwijderd. Nadat deze houtwal in 2008 was aangelegd, heeft het dus heel lang geduurd. Hiermee is een lange strijd beeindigd. 

Houtwal verwijderd

De ingang vanaf de Julianalaan. Nu is de stapel weggehaald,